Producenci
Regulamin

Sklep internetowy Folda działający pod adresem www.folda.pl, prowadzony jest przez: FOLDA-plus Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 8c (Sprzedawca).

KRS 0000188625, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 7811010444. Regon 630352731.

 1. Sklep internetowy Folda (Sklep) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania ze sklepu wymagane są:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji nie starszej niż 11.0, Firefox w wersji nie starszej niż 28.0, Chrome w wersji nie starszej niż 32.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 2, z włączoną obsługą Java Script,
  3. możliwość akceptacji obsługi plików Cookies - więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie można znaleźć w polityce prywatności,
  4. dostęp i możliwość korzystania z poczty elektronicznej.
 2. Zamówienia są przyjmowane:
  1. przez stronę www.folda.pl w kolejnych krokach procedury zakupu:
   • po wybraniu towaru i dodaniu go do koszyka Kupujący zostaje poinformowany o kosztach przesyłki i zamówionego towaru oraz kosztach łącznych, które są generowane przez przycisk "Przelicz",
   • Kupujący wypełnia obowiązkowe pola formularza zamówienia lub zostają wykorzystane dane Kupującego uzyskane z wcześniejszej rejestracji w Sklepie internetowym Folda (zakup za pomocą konta Kupującego),
   • w ostatnim kroku Kupujący ostatecznie potwierdza zakup za pomocą przycisku "Potwierdź zakup",
   • po potwierdzeniu zakupu, które generuje wiadomość e-mail do Kupującego z informacją o zamówieniu, umowa sprzedaży zostaje zawarta,
   • zamówień można dokonywać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,
   • warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie internetowej Sklepu jest prawidłowe wypełnienie formularza w procesie zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną na adres sklep@folda.pl lub faksem przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
  3. telefonicznie poprzez numer podany na stronie www.folda.pl w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00.

  W przypadkach wymienionych w podpunktach a i b kupujący podaje informacje obejmujące dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę zamawianego towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności. Jeżeli dane będą niepełne Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzupełnienia.

 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie ceny muszą być uzgadnianie przez telefon lub drogą mailową za porozumieniem dwóch stron. Po złożeniu zamówienia nie można dokonać jego anulowania, jeżeli towar został już wysłany.
 4. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie wpłaci kwoty wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w tym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedawcy jego realizacji.
 5. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu www.folda.pl. W przypadku chwilowego braku dostępności niektórych z oferowanych towarów, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  Sklep ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W konsekwencji Sprzedawca niezwłocznie (najpóźniej w terminie do 30 dni od zawarcia umowy) powiadomi o tym Kupującego, a jeżeli Kupujący dokonał przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu Folda przedstawione są w układzie: cena netto, wysokość podatku VAT wyrażona w procentach oraz cena brutto. Na wszystkie zamówione towary Sprzedwca wystawia fakturę VAT, którą dostarcza Kupującemu wraz z towarem, listownie lub pocztą elektroniczną na wskazany adres.
 7. Zamówiony towar dostarczany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą firm kurierskich. Kupujący jest obciążany w całości kosztami dostawy, które określone są w cenie transportu i podane w podsumowaniu zamówienia przed ostateczną decyzją potwierdzającą zakup. Cena za transport zależy od przedziału wagowego brutto (towar+opakowanie), w jakim mieści się wybrany towar i jego objętości (maksymalna waga paczki 50kg, maksymalna objętość paczki 0,35m3). Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Formy płatności:
  1. przelewem - wpłata na rachunek bankowy firmy FOLDA-plus Sp. z o.o. pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji na formularzu zamówienia, przed dostarczeniem zamówionego towaru,
  2. za pobraniem - wypłacenie kurierowi pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji na formularzu zamówienia, przed odebraniem od niego zamówionego towaru,
  3. gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego towaru w punkcie sprzedaży (klient nie jest obciążony kosztami przesyłki),
  4. kartą kredytową i e-przelewem.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem operatora PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 10. Zamówienie realizowane jest standardowo w ciągu 2 dni roboczych, maksymalnie do 30 dni. Termin realizacji zamówienia to suma czasu przygotowania towaru do wysyłki i czasu transportu do Kupującego. Zamówiony asortyment wysyłany jest po skompletowaniu całości.
  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:
  1. dla zamówień złożonych z formą płatności za pobraniem - brak dodatkowych warunków (zamówienie zostaje przyjęte do realizacji niezwłocznie po jego wpłynięciu),
  2. dla zamówień złożonych z formą platności przelewem - kwota przelewu określona w danym zamówieniu musi wpłynąć na rachunek bankowy firmy FOLDA-plus Sp. z o.o.,
  3. dla zamówień złożonych z formą płatności kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay - otrzymanie przez Sprzedawcę informacji od CR Dotpay pocztą elektronioczną o realizacji transakcji ze statusem "wykonana" w kwocie określonej dla danego zamówienia.
 11. Przesyłka z zakupionym towarem jest dostarczana z magazynu firmy FOLDA-plus Sp. z o.o. do Kupującego firmą kurierską, na adres wskazany przez niego w zamówieniu.
 12. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.folda.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego i jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 13. Reklamowany towar należy przesłać na adres FOLDA-plus Sp. z o.o., 60-476 Poznań, ul. Jasielska 8c, pokrywając koszt przesyłki do Sprzedawcy. W przypadku uznania reklamacji ten koszt przesyłki zostanie zwrócony. Reklamacje są przyjmowane tylko drogą listowną wraz z dowodem zakupu.
 14. W przypadku niezgodności towaru z umową należy skontaktować się z firmą FOLDA-plus Sp. z o.o., a reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań firmy FOLDA-plus Sp. z o.o., należy kierować bezpośrednio drogą listowną na adres Sprzedawcy.
 15. Podstawą reklamacji dostarczonego towaru nie mogą być:
  • ubytki naturalne w towarze wynikające z jego właściwości,
  • cechy towaru określone przez Nabywcę (np. kolor - wskazywanie na niewłaściwy odcień czy kształt, zarzuty dotyczące wyposażenia lub poszczególnych elementów nie mające wpływu na właściwości towaru podane przez producenta i przez Sklep itp.) jeżeli Nabywca nie sprecyzował tych cech w taki sposób, że możliwe jest bez wątpliwości ustalenie, że dostarczony towar nie zawiera cech określonych przez Nabywcę.
 16. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Gdy w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, że uznał je za uzasadnione.
 17. W przypadku uznania reklamacji, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres korespondencyjny pocztą tradycyjną.
 18. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • dowód zakupu reklamowanego towaru,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  • datę sporządzenia reklamacji,
  • protokół uszkodzeń, protokół niezgodności lub oświadczenie odbiorcy o stwierdzonej niezgodności lub uszkodzeniu przesyłki,
  • wykaz załączonych dokumentów,
  • telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres e-mail.
 19. W ciągu 14 dni Kupujący (konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten liczy się od dnia odebrania zakupionego towaru przez Kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
  W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia jednak może wstrzymać się z odesłaniem środków Kupującemu do czasu otrzymania od niego kupionego towaru. Zwracana jest cena towaru wraz z kosztami wysyłki DO klienta.
  Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@folda.pl lub pocztowy adres korespondencyjny. Kupujący może sam napisać oświadczenie, korzystając ze wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej lub wydrukować, wypełnić i wysłać formularz oświadczenia. Przesyłkę należy nadać na adres Sprzedającego.
  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Zwrot zakupionego towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
  W sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kupujący  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
   • [adres Sprzedawcy]
   • Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer]
   • Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]
    Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
   • Adres: [adres kupującego]
   • Data: [data odstąpienia od umowy]
   • Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].
  2. Sprzedawca potwierdza odbiór ww. oświadczenia wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kupującego. Jeżeli towar otrzymany w ramach odstąpienia od umowy spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca, której oryginał i kopia zostają wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres Sprzedawcy. Po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie obowiązuje w przypadku:
   • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
   • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 20. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu firmy FOLDA-plus Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kukujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki (wysyłka firmą spedycyjną).
 22. Firma FOLDA-plus Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów umieszczonych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością przypominamy, że w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 23. Reklamacja przesyłki kurierskiej na skutek uszkodzenia towaru.
  • Otrzymaną przesyłkę z zamówionym asortymentem kupujący powinien sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada uszkodzenia, ślady otwierania itp. należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym sklep.
  • Jeżeli opakowanie jest w dobrym stanie, należy podpisać odbiór paczki i razem z kurierem sprawdzić jej zawartość. W tym czasie klient powinien ocenić czy zawartość dostawy nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodna z fakturą.
  • W przypadku zastrzeżeń co do stanu towaru należy spisać z kurierem protokół szkodowy na druku posiadanym przez przedstawiciela firmy kurierskiej. Protokół musi zostać wypełniony i podpisany przez kuriera. Ważne jest, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący rodzaj uszkodzenia przesyłki.
  • Jeżeli uszkodzenie towaru zostanie zauważone po odejściu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską i poprosić o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Jest to zgodne z prawem transportowym i kurier nie może odmówić.
  • Taką sytuację również należy zgłosić niezwłocznie firmie FOLDA-plus Sp. z o.o. oraz przesłać protokół szkody-uchyleń, który stanowi podstawę do reklamacji braków lub uszkodzenia towaru podczas transportu. Nieodebrane przesyłki z innego powodu skutkuje tym, że klient zostanie obciążony kosztami zwrotu. Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki.
 24. Firma Folda-plus Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Zamawiających. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep Folda swoich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzoną transakcją zakupu oraz w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 25. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym Folda. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl